Impressum

PROJEKTNI TIM

Tonka  Kavran (voditeljica projekta) Centar za kulturu Lopar

Ivana Matušan, Turistička zajednica Grada Raba

Marin Mušćo, Turistička zajednica Općine Lopar

Luka Perčinić, Turistička zajednica Grada Raba

Katarina Ribarić, Pučko otvoreno učilište Rab

STRUČNI SURADNICI

Ana Konestra, Institut za arheologiju

Ranko Starac, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

AUTORI TEKSTOVA

Paula Androić Gračanin: Prapovijesno naselje na rtu Kaštelina

Morana Čaušević Bully: Kasnoantički sklop na otočiću Lukovcu

Miljenko Jurković: Ostatci crkve sv. Ciprijana; Kamporska Kaštelina – od rimske vile do ranobizantske utvrde

Ana Konestra: Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije; Oruđe i oružje najranijih žitelja otoka Raba; Rimska vila na rtu Zidine; Sv. Nikola na Sorinju – zavjetna crkva i pomorski putokaz; Brodolom na rtu Sorinj i trgovina morem; Rimsko naselje u uvali Podšilo; Plovidba i pomorski putovi rapskog arhipelaga;  Prapovijesni krajolik Fruge i Krune

Tihomir  Marjanac: Ležišta i kopovi boksita

Ranko  Starac: O Supetarskoj  Dragi; Crkva sv. Petra; Premužićeva staza; Suhozidne građevine; Visoravan Fruga; Zelena oaza ogrnuta plaštem legendi; O šumi Dundo; Crkva sv. Mavra; Jara – primjer srednjovjekovnoga gospodarskog sklopa; Crkvica sv. Pavla; Crkvica sv. Margarete u Kalifrontu; Vapnenice; Gradine i gomile

 

FOTOGRAFIJE I OSTALI  MATERIJALI

Paula Androić Gračanin, Marino Brzac, Morana Čaušević Bully, Danijel  Frka, Antonio Ivčić, Miljenko Jurković, Ana  Konestra, Marija Kordić, Igor  Legac, Petar  Lupić, Kristijan Mandić, Tihomir Marjanac, Luka Perčinić, Željko Poljak, Kamil  Rabiega, Ranko Starac, Mladen  Šćerbe, Darko  Tršinar, Arheološki muzej u Splitu, Državni arhiv u Splitu, CZK Lopar, HAZU, Institut za arheologiju, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Muzej antičkog stakla, POU Rab, PPMHP, Solana Pag, Strossmayerova galerija starih majstora, Sveučilište u Zadru, TLO d.o.o., TZO Baške, TZG Raba, TZO Lopar, TZG Zadra

PRIJEVODI: Spes d.o.o., Gabrijela Ševerdija

GRAFIČKO OBLIKOVANJE: Mladen Šćerbe

ILUSTRACIJE: Maja Biondić

MOBILNA APLIKACIJA: PokloniMe – obrt za usluge i trgovinu

ZAHVALE:

Badurina, S. Badurina, I. Barić, B. Belamarić, M. Dronjić, I. Isak, Đ. Jandrić, B. Pražić, M. Čaušević Bully, E. Grubišić, I. Guščić, I. Legac, Lj. Marjanac, T. Marjanac, G. Novotny, I. Olip, Ž. Poljak, K. Rac, I. Radić Rossi, M. Rizner, S. Sultana, B. Šuljić, D. Tršinar, Ž. Violić, F. Welc, T. Želimorski, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Arheološki muzej u Splitu, Arheološki muzej u Zadru, Državni arhiv u Splitu, HAZU, HGSS, Hrvatsko šumarsko društvo, Hrvatske šume - Šumarija Rab, Institut za povijest umjetnosti, Konzervatorski odjel u Rijeci, Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru, Muzej antičkog stakla, Muzej Grada Crikvenice, Muzeji i galerije Konavala, NP Sjeverni Velebit, Samostan sv. Bernardina Sijenskog u Kamporu, Samostan sv. Andrije u Rabu, Solana Pag, Solana Ston, Strossmayerova galerija starih majstora, Sveučilište u Zadru, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, TLM d.o.o., TZO Baške, TZG Zadra, Udruga BIOM, Župa sv. Petra Apostola S. Draga, Župa sv. Ivana Krstitelja Lopar, mještani otoka Raba

Rab, 2020.

PREUZMITE APLIKACIJU
Hrvatski
Instagram